Élelmiszeripari Mérnök szak - Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszereda

A diplomadolgozat javasolt tartalomjegyzéke

A diplomadolgozat témája (itt a tervezési/számítási részt is meg lehet fogalmazni)
1. Bevezetés
	1.1. A termék megnevezése és rövid bemutatása
	1.2. A termék élelmiszeripari besorolása és piaca
	1.3. Helyi, regionális, hazai és nemzetközi termelők
	1.4. A termék jellemzése
		1.4.1. Fizika-kémiai, mikrobiológiai és táplálkozástani tulajdonságok
		1.4.2. Termelői, hazai és nemzetközi normatívák a minőségellenőrzéssel kapcsolatban
	1.5. A technológia bemutatása a blokkséma / a technológiai vázlat alapján 
	1.6. Alap- és mellékanyagok jellemzése (Minden anyag esetében: megnevezés, összetétel - élelmezés szempontból és kémiai szempontból, fizikai és kémiai tulajdonságok, mikrobiológiai terheltség - lehetséges mikroorganizmusok és azok fontosabb tulajdonságai, beleértve a szaporodási és pusztulási paramétereket is. Adalékok, energiahordozók esetében: a technológiai paramétereken minden fontos tulajdonság bemutatása. Csomagolóanyagok esetében: a kiválasztás kritériumait is nevesíteni kell.)
	1.7. Hőhordozók jellemzése
2. Technológiai számítás
	2.1. A technológiai vonal műveleti egységei és folyamatai (a blokkséma- és a technológiai művelet paramétereinek figyelembe vételével) különös tekintettel az elemzett műveletekre
	2.2. A technológiai műveletek és folyamatok tömeg- és hőmérlegei 
	2.3. A technológiai vonal műveleti egységeinek elemzése
		2.3.1. ................ mint fő technológiai művelet
			2.3.1.1.	 A technológiai művelet célja
			2.3.1.2.	 A technológiai művelet /folyamat fizika-kémiai- és mikrobiológiai alapjai
			2.3.1.3.	 A köztitermékekre vonatkozó feltételek és a paraméterek kiválasztásának módja (ha indokolt) 
			2.3.1.4.	 Anyag- és hőmérleg (energiamérleg) (adott esetben: a meglévő számítások elvégzése vagy hivatkozás rájuk)
			2.3.1.5.	 A művelet berendezésének jellemzői
			2.3.1.6.	 Berendezés méretezése
			2.3.1.7.	 A berendezés energiaigénye (ha indokolt)
			2.3.1.8.	 A berendezés technikai adatlapja
		2.3.2. ................ művelet (lehetőleg a főműveletet megelőző művelet)
			2.3.2.1. A technológiai művelet célja
			2.3.2.2. A technológiai művelet /folyamat fizika-kémiai- és mikrobiológiai alapjai
		2.3.3. ................ művelet (lehetőleg a főműveletet követő művelet)
			2.3.3.1. A technológiai művelet célja
			2.3.3.2. A technológiai művelet /folyamat fizika-kémiai- és mikrobiológiai alapjai
			Megjegyzések. Legalább három folyamatot / műveletet elemzése javasolt (egy folyamat / művelet a vezető folyamat előtt, másik a vezető folyamat után). A folyamatokat úgy kell megválasztani, hogy azok a mérnöki számításhoz megfelelő komplexitásúak legyenek, olyan modellek és megoldások alkalmazásával, amelyek kiemelik a képzésben megszerzett tudást.
	2.4. A globális technológiai folyamat elemzése
		2.4.1. Technológiai vázlat
		2.4.2. A tervezett technológiai folyamat leírása a méretezett és kiválasztott berendezés figyelembevételével
		2.4.3. Anyag- és energiamérleg (tekintettel az 	 anyag- és energiafelhasználásra. Ajánlott Sankey-diagram vagy számadatokat tartalmazó blokkséma alkalmazása. A bemutatási módnak lehetőleg olyannak kell lenni, hogy az alkalmas legyen a tervezett technológiai folyamat fajlagos anyag- és energiafogyasztás illetve a környezeti hatások meghatározására)
		2.4.5. A technológiai folyamatot elhagyó anyagáramok (hangsúlyt fektetve a környezetre hatást gyakorló anyagokra és amelyek másodlagos termékként esetlegesen felhasználhatóak és/vagy amelyek előkezelést igényelnek a környezetbe való visszajuttatásukat megelőzően)
3.	Élelmiszerbiztonsági elemzés
	3.1. Veszélyelemzés és a kritikus szabályozási pontok meghatározása
	3.2. A termék szavatossági idejének becslése (Combase program)
4.	Csomagolás és címkézés
	4.1. Törvényes előírások
	4.2. Csomagolás és címketerv
5.	Az alkalmazott technológia környezetre gyakorolt hatásai és azok mérséklésére tett javaslatok
6.	Gazdasági számítás és költségbecslés 
7.	A méretezett berendezések technikai rajzai
8.	Felhasznált irodalom jegyzéke
9.	Összefoglaló / Rezumat / Abstract

Megjegyzés: A diplomadolgozat fejezet-, illetve alfejezet-címeiben a dőlt betűs rész megjegyzéskést szolgál és nem képezi az adott fejezet-, illetve alfejezet címét. A fenti tartalomjegyzék javaslat adott fejezeteinek illetve alfejezetei javasolt szövegstílus beállításait nem tartalmazza.